O nas

PSHKA informuje że na postawie obowiązującego rozporządzenia UE 2016/2012 przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie realizuje programu hodowlanego dla kóz rasy anglonubijskiej w Polsce ani samodzielnie, ani za pośrednictwem podmiotów trzecich.

Działania Stowarzyszenia mają jedynie charakter informacyjny oraz promocję rasy.

Polskie Stowarzyszenie Hodowców Kóz Anglonubijskich postawiło sobie  cele i sposoby działania aby pomagać rozwijać się hodowcom kóz anglonubijskich w następujący sposób:

 1. Rozpowszechnianie, propagowanie, popularyzowanie hodowli kóz.
 2. Zrzeszanie hodowców i miłośników kóz.
 3. Pomoc hodowcom w uzyskiwaniu wpisów do ksiąg hodowlanych krajowych.
  i zagranicznych, oceny wartości użytkowej zwierząt oraz selekcji materiału zarodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Pomoc hodowcom w eksporcie i imporcie zwierząt oraz materiału biologicznego, jak np. nasienia, embrionów, itp.
 5. Oparte na podstawach naukowych jak i własnych doświadczeniach podnoszenie poziomuhodowli kóz.
 6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi na rzecz hodowli kóz, z organizacjami hodowlanymi, produkcyjnymi, placówkami naukowymi, administracją państwową a w szczególności ze służbą weterynaryjną.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu hodowli kóz.
 8. Organizowanie szkoleń i doradztwa oraz umożliwianie wymiany doświadczeń z innymi hodowcami kóz na świecie.
 9. Organizowanie konkursów, wystaw oraz innych przedsięwzięć związanych z hodowlą kóz.
 10. Doradztwo produkcyjne, ekonomiczne, reklama oraz promocja wyrobów własnych i obcych, m.in. mleka, produktów z mleka oraz mięsa koziego, a także nowych technologii hodowlanych i rolniczych.

 

Art. 14 Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i prezentacji.
 2. Wymianę doświadczeń hodowlanych pomiędzy osobami zrzeszonymi.
 3. Umożliwiane osobom zrzeszonym uczestnictwo w konkursach i wystawach krajowych jak i międzynarodowych.
 4. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 5. Pomoc osobom zrzeszonym w kontaktach z organizacjami krajowymi
  i międzynarodowymi prowadzącymi księgi i rejestry hodowlane kóz.
 6. Współpracę z organizacjami samorządu terytorialnego.
 7. Czuwanie nad zachowaniem zasad racjonalnej hodowli i należytej etyki wśród hodowców.
 8. Działalność publicystyczną i wydawniczą.
 9. Udzielanie hodowcom wszechstronnej pomocy fachowej, w tym pomoc wdobieraniu
  i uzupełnianiu odpowiedniego materiału zarodowego.